OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI TRANSAKCJI          

 

 

GLUEMATIC® GmbH & Co. KG

Zakup urządzeń, akcesoriów, części zamiennych oraz usług oferowanych przez firmę GLUEMATIC® GmbH & Co. KG (zwana dalej GLUEMATIC®) odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Realizacji Transakcji, które są integralną częścią każdej oferty. Warunki te są udostępniane przez GLUEMATIC® w sposób umożliwiający Kupującemu ich zachowanie i odtwarzanie w ramach swoich potrzeb.

 

1. PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Przedmiotem transakcji jest zakup urządzeń, akcesoriów, części zamiennych oraz usług, których przeznaczenie oraz właściwości (zakres) określone są każdorazowo w ofercie przedkładanej Kupującemu.

 

2. OFERTA I WARUNKI ZAMÓWIENIA

2.1. Przedkładane przez GLUEMATIC®oferty są bez wyjąktów niewiążące.

2.2. Zamówniena realizowane są na podstawie pisemnego zamówienia przesyłanego przez Kupującego i dochodzą do skutku po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, które GLUEMATIC® przesyła Kupującemu.

2.3. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupujący informowany jest o terminie i warunkach dostawy oraz warunkach płatności.

2.4. Wszelkie zmiany i odstępstwa wymagają dla swojej ważności pisemnego potwierdzenia przez GLUEMATIC®.

2.5. Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia wymaganych przy eksploatacji urządzenia warunków technicznych, m.in. instalacji i przyłączy elektryczny, odpowiednich parametrów napięcia, instalacji sprężonego powietrza z przyłączeniami. Poza tym po stronie Kupującego jest zabezpieczenie odpowiednich warunków pomieszczenia z uwględnieniem poziomu wilgotność, temperatury, poziomu zapylenia, a w razie konieczność systemu wentylacji.

 

3. WYSYŁKA / WYDANIE TOWARÓW

3.1. Miejscem wysyłki/wydania zakupionych towarów jest magazyn GLUEMATIC® w Scheeßel (Niemcy), Fabrikstr 10.

3.2. Towary są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem pomiotu zamującego się przewozem.

3.3. Wysyłka odbywa się na koszt Kupującego i nie jest ubezpieczona. Na koszt Kupującego może zostać ubezpieczona.

3.4. Odbiór towarów może nastąpić także własnym środkiem transportu przez Kupującego.

3.5. Wysyłka/wydanie towarów następuje w chwili powierzenia towaru przez GLUEMATIC® firmie przewozowej przejmującej dostawę do Kupującego lub w chwili przekazania towaru przedstawicielowi Kupującego. Dokumentem potwierdzającym wydanie towarów jest list przewozowy lub inny dokument potwierdzający wydanie towarów, który jest podpisany przez przewoźnika lub przedstawiciela Kupującego.

3.6. W ramach wysyłki/wydania towarów GLUEMATIC® przedkłada (wysyła) Kupującemu rachunek.

3.7. Wszystkie dostarczone towary do momentu całkowitej zapłaty ceny, wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę, pozostają własnością GLUEMATIC®.

 

4. CENY

4.1. W ramach prowadzonych transakcji kupna stosowane są cenniki GLUEMATIC® obowiązujące w czasie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

4.2. Przedkładane ceny są cenami netto, wewnątrzkrajowe przepisy o podatku od wartości dodanej (VAT) stosuje się odpowiednio.

4.3. Osobno naliczane są ceny opakowania celem zabezpieczenia towarów.

 

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Termin płatności za zakupione urządzenia, akcesoria, części zamienne oraz usługi wynosi 30 dni.

5.2. W przypadku realizacji transakcji kupna o wartości powyżej 10.000 EURO ustala się następujące warunki płatności: zaliczka 40% ceny zapupu po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, 50% po wysyłce/wydaniu towarów oraz 10% po ostatecznym (końcowym) odbiorze. Termin płatności w każdym przypadku wynosi 10 dni.

W indywidualnych przypadkach GLUEMATIC® zastrzega sobie prawo ustalenia odrębnych warunków płatności.

5.3. Niedotrzymanie terminów płatności określonych w pkt. 5.2. może skutkować odstąpieniem GLUEMATIC® od transakcji lub zażądaniem odszkodowania z tytułu niedopełnienia warunków.

5.4. Realizacja płatności następuje w formie przelewu bankowego na konto GLUEMATIC® wskazane na rachunku.

5.5. W przypadku zwłoki w płatności GLUEMATIC® przysługują maksymalne odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

5.6. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku GLUEMATIC®.

5.7. W związku z zaleganiem przez Kupującego z płatnością za poprzedni zakup, GLUEMATIC® przysługuje prawo powstrzymania się z wydaniem następnie zamówinych towarów do czasu uregulowania zaległości.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI

6.1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na nabyte urządzenia w okresie 12 miesięcy od dnia przyjęcia, w przypadku pracy (eksploatacji) jednozmianowej. W przypadku eksploatacji wielozmianowej okres rękojmi wynosi 3 miesiące.

6.2. Kupujący zobowiązany jest zawiadomić GLUEMATIC® o stwierdzonych wadach. Zgłoszenie wady jawnej następuje w terminie do 7 dni, a w przypadku wad ukrytych w przeciągu 90 dni od przyjęcia towaru. Zawiadomienie powinno nastąpić pisemnie, wraz z dokładnym opisem stwierdzonej wady.

6.3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie, GLUEMATIC® informuje Kupującego o podjętych działaniach w celu usunięcia wady. Na żądanie GLUEMATIC® Kupujący na własny koszt dostarcza pod wskazany adres wadliwe urządzenie.

6.4. W związku ze stwierdzoną wadą nabytego urządzenia, GLUEMATIC® oferuje Kupującemu niezwłoczne usunięcie wady albo jego wymianę. Kupujący może zażądać obniżenia ceny urządzenia.

6.5. Roszczenie o utracone korzyści zostaje wyłączone.

6.6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomi GLUEMATIC® o stwierdzonej wadzie zgodnie z pkt. 6.2. Ogólnych Warunków Realizacji Transakcji, a także w przapadku braku zapewnienia stosownych warunków użytkowania urządzenia, zgodnie z jego dokumentacją techniczną oraz jego przeznaczeniem.

 

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Akceptacja powyższych Ogólnych Warunków Realizacji Transakcji następuje po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

7.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Ogólnych Warunków Realizacji Transakcji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.3. Ewentualne spory w związku z realizacją transakcji rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla GLUEMATIC®.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego.

 

Gluematic GmbH & Co. KG

Zarząd